Gezinnen in Katwijk Noord: kwetsbaarheid en veerkracht van generatie op generatie

Aanleiding

Er is in Katwijk sprake van een cultureel relatief homogene en hechte autochtone gemeenschap, met een hoge prevalentie van leefstijl gerelateerde problemen.

Doel

Het doel van de eerste fase van dit onderzoek  is om  in samenwerking met lokale uitvoerders en de bewoners (gezinnen) een profielfoto van het gebied Katwijk-Noord te maken .

Vraagstelling

De onderzoeksvraag is opgedeeld in meerdere subvraagstellingen:

  • Welke clusters van gezondheidsproblemen in de gezinnen in Katwijk-Noord worden er gevonden, in ieder geval rond de thema’s: overgewicht, roken en alcoholgebruik?
  • Welke biologische, psychologische en sociaal culturele mechanismen spelen een rol in de clustering van gezondheidsproblemen binnen de gezinnen?
  • Welke processen en factoren dragen bij aan de veerkracht van gezinnen in Katwijk-Noord?
  • Welke instanties spelen een rol bij lopende interventies die reeds worden aangeboden in Katwijk Noord en welke interventies zijn dit?

Aanpak

Aangezien de vraagstelling niet alleen epidemiologisch van aard is ( identificatie syndemieën), maar ook de synergetische processen wil doorgronden, die binnen gezinnen en individuen tot verhoogde ziektelast of juist tot veerkracht (resilience) leiden, is er gekozen voor een mixied-methods aanpak. Er wordt zowel gebruik gemaakt van kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Identificatie van syndemieën in Katwijk Noord:
Om inzicht te krijgen in de clustering van gezondheidsproblemen zal gebruik worden gemaakt van de gegevens van de JGZ en de Gezondheidsmonitor van de GGDHM.

Synergie en veerkracht:
Voor de analyse en beschrijving van enerzijds de processen, die tot de geïdentificeerde opeenstapeling van problemen in gezinnen leiden, en anderzijds de processen die tot veerkracht leiden, zullen diepte- interviews gehouden worden met 30 gezinnen. Binnen de gezinnen zullen zowel de opa/oma, vader/moeder als de adolescenten worden geïnterviewd.

Selectie van interventies:
Tegelijkertijd met de interviews worden de interventies die in Katwijk Noord plaatsvinden rondom de geïdentificeerde clusters in kaart gebracht. Er zal gekeken worden in hoeverre bestaande interventies aansluiten bij de vragen en behoeften van gezinnen en wat er bekend is over de effectiviteit: in deze analyses van interventies worden in ieder geval interventies op het gebied van roken, overgewicht en alcoholgebruik in kaart gebracht.

Looptijd

Looptijd is: 1 juli 2015 - 1 december 2019

Participanten

LUMC Public health & Eerstelijns geneeskunde:
Dr. Janneke Belo, huisarts, bestuurskundige en senior onderzoeker, hoofdaanvrager van het onderzoek

LUMC Public health & Eerstelijns geneeskunde:
Prof.dr. Rita Reis, hoogleraar Medische Antropologie

LUMC Public health & Eerstelijns geneeskunde:
Dr. Matty Crone, senior onderzoeker en universitair hoofddocent,onderzoeksprojectleider

GGD Hollands Midden:
Floortje Sijpestein M.Sc, adviseur gezondheidsbevordering, onderzoeksprojectleider

Gemeente Katwijk:
Peter Mejan, JOGG-regisseur en beleidsadviseur

Universiteit leiden, faculteit Sociale Wetenschappen:
Dr. Shelly van der Veek, senior onderzoeker

Subsidieverstrekker: Fonds Nuts Ohra

Resultaten

Momenteel zijn er geen resultaten bekend, het onderzoek is lopende.

Producten

Momenteel zijn er geen producten beschikbaar, het onderzoek is lopende.

Samenvatting

Momenteel is nog geen samenvatting beschikbaar, het onderzoek is lopende.