Preventie Gehoorschade: mogelijkheden voor preventie bij bezoekers jongerencentrum Zoeterwoude

Aandachtsgebieden > Jeugdgezondheidszorg > Onderzoek

Aanleiding

In het Jeugdhonk in Zoeterwoude wordt erg harde muziek gedraaid. De gemeente is eigenaar van het Jeugdhonk maar verhuurt deze aan de Jongerenvereniging.

De burgemeester, die ook portefeuillehouder Jeugd en portefeuillehouder Volksgezondheid is, maakt zich zorgen om gehoorschade bij de jongeren die deze avonden bezoeken. Dit is een terechte zorg: al is het wetenschappelijk bewijs voor gehoorschade door uitgaan niet hard, in arbeidsomstandigheden is aangetoond dat gehoorschade op latere leeftijd door hard geluid ontstaat, en er is geen reden aan te nemen dat dit bij veelvuldig uitgaan anders zal zijn. Schade is permanent, en onomkeerbaar.

De burgemeester heeft aangegeven het onderwerp gehoorschade door harde muziek bij het uitgaan aan de orde te willen stellen in samenwerking met het bestuur van de jongerenvereniging. Er lijkt momenteel maar in beperkte mate draagvlak te zijn bij de jongerenvereniging.

De gemeente heeft direct contact gehad met de jongerenvereniging, en wil het onderwerp ook aan de Jongerenadviesraad (een panel van jongeren uit Zoeterwoude waar de gemeente een aantal keer per jaar contact heeft) voorleggen. Om tot acceptabele veranderingen te komen is het van belang dat deze veranderingen door de betrokken jongeren ondersteund en uitgedragen worden. Hiertoe is het relevant om te zoeken naar een methode om de jongeren op een actieve manier te betrekken bij formuleren van maatregelen (gericht op normverandering en eventuele omgevingsmaatregelen).

Doel

Vanuit het oogpunt van een integrale aanpak is het van belang dat er draagvlak is vanuit de gemeente (ook als eigenaar van het jeugdhonk), de jongerenvereniging (als uitbaters) en de jongeren die het jeugdhonk bezoeken. Jongeren worden op een actieve manier betrokken bij het bepalen van de aanpak. De aanpak kan resulteren in omgevingsmaatregelen, beleidsmaatregelen of andere ondersteunende maatregelen, welke (uit)gedragen moeten worden door de jongerenvereniging en de gemeente, en als zodanig agenda settend kunnen zijn. De methodiek om jongeren te betrekken en het probleem gehoorschade werkelijk te laten ‘landen’ kan verder gebruikt worden voor andere gezondheidsproblemen.

Wanneer jongeren bewust zijn van gehoorschade door harde muziek bij het Jeugdhonk, zullen zij mogelijk dit ook proberen te voorkomen bij andere omstandigheden (muziek via koptelefoon, andere feesten), en wellicht ook uitdragen naar andere jongeren. Het is van belang dat de jongeren zich mede-probleemeigenaar voelen, maar vooral dat zij zich actieve mede-probleemoplossers voelen. Met creatieve participatietechnieken is het mogelijk dit te bereiken.

Vraagstelling

1. Hoe kunnen jongeren op een actieve manier betrokken worden bij het formuleren van maatregelen ter preventie van gehoorschade binnen het Jeugdhonk Zoeterwoude.

2. Tot stand brengen van actieve participatie (probleemeigenaarschap, oplossingseigenaarschap) bij jongeren in Zoeterwoude, en komen tot gezamenlijke formulering van maatregelen.

Aanpak

1. Literatuurverkenning van participatiemethodieken
2. Selectie van methodiek welke inpasbaar lijkt voor huidige project, bij voorkeur in samenspraak met jongeren.
3. Afhankelijk van de te kiezen methodiek volgt een workshop of een andere vorm van werkoverleg met jongeren (selectie vanuit jongerenvereniging en bezoekers) rondom te nemen maatregelen; dit overleg wordt nader ingevuld op basis van de geselecteerde participatiemethodiek
4. Interviews met actoren uit gemeente, en jongerenadviesraad, om de haalbaarheid van voorgestelde maatregelen te toetsen
5. Adviesrapportage

Looptijd

1 september 2013 – 28 februari 2014

Participanten

Gemeente Zoeterwoude, Myriam van Dijk, beleidsmedewerker jeugd, onderwijs en volksgezondheid
TNO, Gaby de Lijster MSc, jr onderzoeker TNO, contactpersoon
GGD Hollands Midden, Edwin Johannes, medewerker Gezondheidsbevordering
Gemeente Zoeterwoude, Liesbeth Bloemen, portefeuillehouder volksgezondheid en jeugd
LUMC, R. Reis, medisch antropologe

Resultaten

Zie rapportage onder Product.

Producten

Samenvatting

Jongerenvereniging Utopia heeft meegewerkt aan een onderzoek naar het voorkomen van gehoorschade door harde muziek bij jongeren.

Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken, dat twee derde van de bezoekers van Utopia niet bezig of zelfs onbekend is met het onderwerp gehoorschade. Ze zijn zich niet bewust van de mogelijke gevolgen van hard geluid tijdens het uitgaan. Uit het onderzoek bleek ook dat een kwart na het uitgaan aangeeft last te hebben van een piep in het oor, een teken van gehoorschade. Meer dan driekwart doet echter zelf niets om gehoorschade tegen te gaan. Meer dan de helft van de ondervraagde jongeren denkt dat de uitgaansgelegenheid en/of gemeente of overheid maatregelen neemt om gehoorschade tegen te gaan, ‘anders was er toch wel wet- en regelgeving net als bij alcohol en roken?’

De jongeren geven aan dat het belangrijk is om in gesprek te gaan met de DJ om de muziek niet te lang te hard te draaien, en dat school bij uitstek een goede plek is om preventie van gehoorschade onder de aandacht van de jongeren te brengen. Daarnaast zouden goede en comfortabele oordoppen gepromoot moeten worden. Het bestuur van Utopia heeft naar aanleiding van het onderzoek zelf direct al actie ondernomen: er is een decibelmeter met limiter aangeschaft.

 

AWPG NZH is awpg Lumens

 

Bekijk onze nieuwe website op awpglumens.nl

 

Logo awpg Lumens

Dit zal sluiten in 20 seconden