Aanbod relatie-ondersteuning en preventie van scheidingsgerelateerde problematiek bij kinderen

Aandachtsgebieden > Jeugdgezondheidszorg > Onderzoek

Aanleiding

Naar schatting zijn ieder jaar 70.000 kinderen betrokken bij de scheiding van hun ouders (Spruijt & Kormos, 2010). Voor zowel de ouders en kinderen kan scheiding leiden tot tijdelijke ontwrichting van hun dagelijkse leven of tot (geweld)escalaties.

In de handreiking ‘Scheiding en zorg voor de kinderen’ (2010) wordt beschreven hoe men binnen een gemeente kan komen tot een goed ondersteuningsaanbod rondom scheiden. In de handreiking staat nadrukkelijk het advies om het aanbod in een gemeente of regio in beeld te brengen.

De inventarisatie van aanbod rond relatieondersteuning en preventie van scheidingsgerelateerde problematiek die in het onderhavige onderzoek centraal staat, sluit hierbij aan.

Opdrachtgever voor het onderzoek was de AWP-jeugd NZH, de subsidieverstrekker de AWPG Noordelijk Zuid-Holland.

Doel

Het doel van dit onderzoek is het  in kaart brengen van het aanbod binnen de regio rond relatieondersteuning en preventie van scheidingsgerelateerde problematiek bij kinderen van gescheiden ouders en het in kaart brengen van mogelijke lacunes in dit aanbod, met op termijn zicht op een arrangement/programma rond relatie en scheiding voor ouders en kinderen met diverse vragen en behoeften.

Vraagstelling

Welk aanbod is er binnen de regio rond relatieondersteuning en preventie van scheidingsgerelateerde problematiek bij kinderen van gescheiden ouders?

Welke mogelijke lacunes zijn er?

Aanpak

Na afstemming over de plannen in de projectgroep (tussen TNO, Kwadraad, GGD HM, gemeente Teylingen en gemeente Zoeterwoude) is er een vragenlijstonderzoek over aanbod onder professionals werkzaam bij partners binnen de AWP-j uitgezet.

Output: Een overzicht van beschikbaar aanbod in de regio rond relatieondersteuning en preventie van scheidingsgerelateerde problematiek bij kinderen van gescheiden ouders.

Inhoudelijk experts (betrokkenen uit beleid en praktijk) kregen de gelegenheid in een expertmeeting te reflecteren op concept-resultaten en aanbevelingen.

Output: Een overzicht van lacunes in het aanbod en behoeften in het veld.

De feedback van inhoudelijk experts is verwerkt in de definitieve rapportage.

Output: Eindrapportage inclusief suggesties voor aanbod en voor het versterken van het reeds aanwezige aanbod in de regio rond relatieondersteuning en preventie van scheidingsgerelateerde problematiek bij kinderen van gescheiden ouders.

Looptijd

September 2012 – juni 2013

Participanten

TNO/Child Health, Anne Cloostermans, contactpersoon
TNO, Noortje Pannebakker
TNO/Child Health, M. Klein Velderman
Kwadraad
GGD Hollands Midden
Gemeente Teylingen
Gemeente Zoeterwoude

Resultaten

Resultaten

Uit de inventarisatie blijkt dat voor zowel kinderen van verschillende leeftijden als volwassenen (ook specifieke doelgroepen) de mogelijkheid bestaat om kortdurend begeleidings-, gezins- of relatiegesprekken te voeren. Deze gesprekken worden uitgevoerd door verschillende instanties voor verschillende doelgroepen (zoals MW, JGZ, GGZ, MEE, 1e lijns psycholoog). Op lokaal niveau worden een aantal keer per jaar preventieve KIES-groepen voor kinderen van 8-12 jaar aangeboden. Voor ouders worden in een aantal gemeenten laagdrempelige mediationgesprekken aangeboden.

Een overzicht van het aanbod, de lacunes en de aanbevelingen is beschikbaar in de online eindrapportage. Zie onder tabblad Product.

Producten

Samenvatting

Dit onderzoek is gericht op het vaststellen van het aanbod rond relatieondersteuning en preventie van scheidingsgerelateerde problematiek bij kinderen van gescheiden ouders in de regio. Er kan geconcludeerd worden dat er witte vlekken zijn in het aanbod rondom relatieondersteuning en (echt)scheiding in de regio noordelijk Zuid-Holland. Er zijn en aantal specifieke aanbevelingen uit het onderzoek naar voren gekomen:

Aanbevelingen

  • Stel informatie voor ouders laagdrempelig ter beschikking
  • Geef passend ondersteuningsaanbod vorm voor kinderen vanaf 12 jaar
  • Zorg voor goed afgestemd aanbod bij vechtscheidingen
  • Maak ondersteuningsaanbod beschikbaar voor kinderen van 8 jaar en jonger
  • Bevorder de deskundigheid van professionals betrokken bij begeleiding van gezinnen rondom relatieproblemen en scheiding
  • Verken mogelijke nieuwe inventieve manieren om ouders, gezinnen en kinderen te ondersteunen rondom relatieproblematiek en scheiding.

 

AWPG NZH is awpg Lumens

 

Bekijk onze nieuwe website op awpglumens.nl

 

Logo awpg Lumens

Dit zal sluiten in 20 seconden