Sociaal domein

Werkterrein

Het sociale domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt. Het heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, gezondheidszorg en vrije tijdsbesteding. En gaat dus om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving.

Sinds 2015 hebben de gemeenten als gevolg van de decentralisaties een nieuwe rol en positie  met meerdere nieuwe taken in dit sociale domein.  Zo is er sprake van de toenemende participatie van de burger, preventie wordt nog belangrijker en er moet blijvende aandacht zijn voor een vangnet voor degenen die buiten de boot vallen.

De publieke gezondheidszorg is al veel langer een gemeentelijke taak, wettelijk verankerd in de Wet Publieke Gezondheid. Er is sprake van een krachtige verbinding tussen die Publieke Gezondheid en de nieuwe gemeentelijke taken in het sociaal domein. Door de krachten en taken te bundelen wordt de sociale kracht van de maatschappij versterkt en kunnen de nog altijd bestaande gezondheidsverschillen worden teruggedrongen.

Geactualiseerd op 04-06-2021

Netwerk

Het thema Sociaal Domein heeft binnen de AWPG NZH (nog) geen eigen Netwerk. De thematiek is immers verweven met het brede domein van de publieke gezondheid.

Mocht u als belangstellende lezer behoefte hebben aan een Netwerk en./of daarin willen participeren, dan nodigt de AWPG NZH u van harte uit om dit via het contactformulier aan ons kenbaar te maken. De AWPG NZH wil dit thema namelijk graag verder ontwikkelen en heeft daarvoor uw steun en inzet nodig.

De meeste overlap tussen Sociaal Domein en de andere thema’s is te vinden in Gezondheidsbevordering. Zie voor de betrokken partners en contactpersonen het aandachtsgebied Gezondheidsbevordering.

Onderzoeksprojecten

AWPG NZH is awpg Lumens

 

Bekijk onze nieuwe website op awpglumens.nl

 

Logo awpg Lumens

Dit zal sluiten in 20 seconden