Gezondheidsbevordering

Werkterrein

Gezondheidsbevordering heeft betrekking op inspanningen die gericht zijn op het creëren van een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving en op het stimuleren van gezond gedrag. Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van de gezondheid.

Het netwerk Gezondheidsbevordering binnen de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid Holland richt zich specifiek op onderzoek en opleiding op het gebied van de bevordering van gezond gedrag en een gezonde leefomgeving in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden.

Netwerk

Het netwerk Gezondheidsbevordering (GB) wil een brug te slaan tussen wetenschap, beleid en praktijk en op die manier bijdragen aan de doorontwikkeling van effectieve en efficiënte gezondheidsbevordering. Diverse doelgroepen en onderwerpen zijn daarbij onder de aandacht, zolang het gaat over (gedragsgerichte) gezondheidsbevordering.

Activiteiten van het netwerk richten zich op het bevorderen van onderzoek en daarbij behorende opleidingen (na- en bijscholing, stages, onderzoeksopdrachten, gastdocentschappen).

Deelnemers netwerk

De betrokkenen rond het thema Gezondheidsbevordering fungeert als een netwerk van professionals die elkaar van het vakgebied kennen. Alle participanten van de AWPG (GGD Hollands Midden, GGD Haaglanden, UL-FSW, UL-CDH, LUMC en TNO) zijn in het netwerk met twee deelnemers vertegenwoordigd. Zij kunnen elkaar onderling afwisselen en vervangen, op die manier kan het GB-netwerk optimaal functioneren. De groep komt in beginsel twee- tot driemaal per jaar bijeen, het liefst naar aanleiding van een behoefte.

Op verzoek van deze min of meer 'vaste' deelnemers kunnen anderen op grond van hun expertise en deskundigheid op uitnodiging en/of uit eigen beweging deelnemen aan de bijeenkomsten en overige activiteiten.

Twee vaste deelnemers, Winnie Gebhardt en Margreet Bekedam, treden op als 'trekkers' en vervullen de rollen van vice-voorzitter en voorzitter. Zij overleggen, min of meer op ad-hoc-basis, over voorkomende zaken en over de vergaderagenda van het GB-netwerk.

Deelnemers Netwerk

Universiteit Leiden/FSW, Winnie Gebhardt, universitair hoofddocent gezondheidspsychologie, vice-voorzitter (gebhardt@FSW.leidenuniv.nl)

GGD Hollands Midden, Margreet Bekedam, programmeleider, voorzitter (mbekedam@ggdhm.nl)        

LUMC/PHEG, Matty Crone, universitair hoofddocent, (m.r.crone@lumc.nl)

GGD Haaglanden, Ellen Ricke en Maarten Lemmink, GB-functionarissen

GGD Hollands Midden, Nicolette van der Zouwe en Irene Lottman, beleidsadviseurs Publieke Gezondheid

Universiteit Leiden/FSW, Margot van der Doef en Sandra van Dijk, universitair docenten gezondheidspsychologie

TNO, Pepijn van Empelen en Gaby de Lijster, senior onderzoekers

Leiden University College, Campus Den Haag, Jessica Kiefte

Werkwijze

De groep komt in beginsel twee- tot driemaal per jaar bijeen, het liefst als daar een aanleiding voor is. Tijdens deze bijeenkomsten staat samenwerking en afstemming tussen de kernparticipanten, en daarmee communicatie, centraal. Dit met het oog op het aanvragen van onderzoekssubsidies en het coördineren van onderzoek. Daarnaast is ook het item ‘opleiding’ een vast bespreekpunt tijdens de overleggen.

Kern van de vergaderingen is de netwerk-functie: het elkaar informeren en betrekken. De AWPG-partners zijn op gebied van onderzoek en opleiding immers elkaars prioritaire partners. Daarnaast is er tijdens de overleggen gelegenheid om op hoofdlijnen onderzoek, dat onder de vlag van de AWPG-NZH plaatsvindt, te monitoren, te bespreken en uit te dragen. De betreffende onderzoeksprojecten hebben elk een contactpersoon, die participeert in het GB-netwerk en zodoende de verbinding verzorgt tussen het onderzoek en de GB-groep.

NB, voor de dagelijkse begeleiding van lopend onderzoek is er veelal een aparte begeleidingscommissie. Die begeleidingstaken liggen dus niet bij de GB-themagroep.

Afstemming met de AWPG-Stuurgroep en de andere aandachtsgebieden vindt plaats via de vertegenwoordiger in de AWPG-NZH-Stuurgroep (Winnie Gebhardt) en via de algemeen coördinator van de AWPG (Margreet Bekedam).

De leden van het GB-netwerk zetten zich in om het gedeelde gedachtengoed en de kennis over te dragen aan hun achterban in de eigen organisatie en waar mogelijk ook daarbuiten.

Onderzoek

Via het GB-netwerk ressorteren er meerdere onderzoeken onder de vlag van de AWPG NZH. Het netwerk streeft er naar minimaal één onderzoeksaanvraag per jaar bij een fonds/subsidieverstrekker op het terrein van de gedragsgerichte gezondheidsbevordering in te dienen. In de jaren 2015-2020 zal het daarbij specifieker gaan om de verbinding tussen Gezondheidsbevordering als onderdeel van de Publieke Gezondheidszorg en het Sociale Domein. Gemeentelijke beleidsmakers zien zich immers voor de uitdaging gesteld om daar winst te behalen in effectiviteit en efficiëntie.

De deelnemers houden een vinger-aan-de-pols om onderzoeksbehoeften bij alle deelnemende partijen, in het bijzonder bij gemeenten en de GGD'en, te generen. Het plan is om daarbij te komen tot een brede inventarisatie van onderzoeksvragen, waarbij onderzoek zal leiden tot in het beleid en de uitvoering toepasbare resultaten met als gevolg een verbetering van de publieke gezondheid.

Onderzoeksprojecten

2017
Voedselzekerheid: voeding en gezondheid in Haagse achterstandsgezinnen

2015-2016
Leiden-Noord, Gezonde Toekomst Dichterbij
Topics; risicoprofiel mantelzorgers
Evaluatie van CenteringPregnancy™
Jongeren, uitgaan en middelengebruik in Den Haag
Niet praten, maar doen
E-learning Signaleren Depressie voor HBO-professionals

2014
Verzekerd bewegen met een minimum inkomen
Effectieve inzet van preventie door Westland
Implementatie E-learning Signaleren depressie in een wijk in Gouda
Onderzoek naar de effecten van een tijdschriftenbibliotheek als (preventief) middel tegen sociale kwetsbaarheid
Project Gezondheidsdialoog Schilderswijk
COACH’D, begeleiding na een verhoogd risico bij een gezondheidscheck

2013
Preventiekracht dichtbij huis
Ontwikkeling scholing signaleerders psychosociale problematiek ouderen
Randvoorwaarden voor implementatie van beweegprogramma’s voor hoogrisicogroepen
CHECK’d; gezondheidscheck in kwetsbare groepen
Gezond en vraaggericht bewegen in de buurt
Monitor Veiligheidsgevoelens homo- en bi-seksuelen gemeenten Delft, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Westland
Determinantenanalyse gezonde leefstijl Hindostanen

2012
(On)gezondheid bij individuen met een lage SES
Adolescenten & Alcohol
Sociaal Medisch (leefstijl) Advies aan uitkeringsgerechtigden

2011
Primus