Gezondheidsbevordering

Werkterrein

Verbetering gezondheid

Gezondheidsbevordering heeft betrekking op inspanningen die gericht zijn op het creëren van een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving en op het stimuleren van gezond gedrag. Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van de gezondheid.

Haaglanden en Hollands Midden

Het netwerk Gezondheidsbevordering binnen de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland richt zich specifiek op onderzoek en opleiding op het gebied van de bevordering van gezond gedrag en een gezonde leefomgeving in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden.

Geactualiseerd op 05-11-2020

Netwerk

Het netwerk Gezondheidsbevordering (GB) wil een brug slaan tussen wetenschap, beleid en praktijk en op die manier bijdragen aan de doorontwikkeling van effectieve en efficiënte gezondheidsbevordering. Diverse doelgroepen en onderwerpen zijn daarbij onder de aandacht, zolang het gaat over (gedragsgerichte) gezondheidsbevordering.

Via het GB-netwerk ressorteren er meerdere onderzoeken onder de vlag van de AWPG NZH. Het netwerk streeft er naar minimaal één onderzoeksaanvraag per jaar bij een fonds/subsidieverstrekker op het terrein van de gedragsgerichte gezondheidsbevordering in te dienen. In de jaren 2015-2020 zal het daarbij specifieker gaan om de verbinding tussen Gezondheidsbevordering als onderdeel van de Publieke Gezondheidszorg en het Sociale Domein. Gemeentelijke beleidsmakers zien zich immers voor de uitdaging gesteld om daar winst te behalen in effectiviteit en efficiëntie.

De deelnemers houden een vinger-aan-de-pols om onderzoeksbehoeften bij alle deelnemende partijen, in het bijzonder bij gemeenten en de GGD’en, te generen. Het plan is om daarbij te komen tot een brede inventarisatie van onderzoeksvragen, waarbij onderzoek zal leiden tot in het beleid en de uitvoering toepasbare resultaten met als gevolg een verbetering van de publieke gezondheid.

Activiteiten van het netwerk richten zich op het bevorderen van onderzoek en daarbij behorende opleidingen (na- en bijscholing, stages, onderzoeksopdrachten, gastdocentschappen).

 

Onderzoeksprojecten

2019
Wijzer in de Wijk Fase 2: Inwoners gezond en wel door samen te werken aan een effectieve integrale aanpak
De huisarts en de praktijkondersteuner in een integrale wijkaanpak. De casus Alphen Noord.
Een integraal gezondheidsplan ter preventie van hart- en vaatziekten in de Stevenshof: een inventariserend onderzoek

2018
Wijzer in de Wijk Fase 1

2017
Voedselzekerheid: voeding en gezondheid in Haagse achterstandsgezinnen

2015-2016
Leiden-Noord, Gezonde Toekomst Dichterbij
Topics; risicoprofiel mantelzorgers
Evaluatie van CenteringPregnancy™
Jongeren, uitgaan en middelengebruik in Den Haag
Niet praten, maar doen
E-learning Signaleren Depressie voor HBO-professionals

2014
Verzekerd bewegen met een minimum inkomen
Effectieve inzet van preventie door Westland
Implementatie E-learning Signaleren depressie in een wijk in Gouda
Onderzoek naar de effecten van een tijdschriftenbibliotheek als (preventief) middel tegen sociale kwetsbaarheid
Project Gezondheidsdialoog Schilderswijk
COACH’D, begeleiding na een verhoogd risico bij een gezondheidscheck

2013
Preventiekracht dichtbij huis
Ontwikkeling scholing signaleerders psychosociale problematiek ouderen
Randvoorwaarden voor implementatie van beweegprogramma’s voor hoogrisicogroepen
CHECK’d; gezondheidscheck in kwetsbare groepen
Gezond en vraaggericht bewegen in de buurt
Monitor Veiligheidsgevoelens homo- en bi-seksuelen gemeenten Delft, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Westland
Determinantenanalyse gezonde leefstijl Hindostanen

2012
(On)gezondheid bij individuen met een lage SES
Adolescenten & Alcohol
Sociaal Medisch (leefstijl) Advies aan uitkeringsgerechtigden

2011
Primus

AWPG NZH is awpg Lumens

 

Bekijk onze nieuwe website op awpglumens.nl

 

Logo awpg Lumens

Dit zal sluiten in 20 seconden