Onderzoek

Onderzoek

De AWPG NZH voert (kortdurend) onderzoek uit in het sociale domein en op het terrein van de publieke gezondheid in de regio Noordelijk Zuid-Holland. In de AWPG NZH worden vragen vanuit beleid en praktijk vertaald naar onderzoeksvragen. Gemeenten kunnen de uitkomsten van het toegepast onderzoek gebruiken om beleidskeuzes te onderbouwen. Onderzoeksresultaten kunnen ook helpen om het handelen van de praktijkprofessional te actualiseren doordat nieuwe inzichten uit de wetenschap worden toegepast.

Onder de vlag van de AWPG NZH zijn en worden onderzoeken uitgevoerd op de volgende terreinen:

De looptijd van de onderzoeksprojecten varieert. Promotie-onderzoek duurt in principe vier jaar, ontwikkelings-/evaluatieonderzoek duurt 1,5 tot 2 jaar en gemeentegericht onderzoek kent vaak een looptijd van vier tot maximaal 12 maanden.

Voorbeelden van onderzoek bekijken?

vimeo-intro-afbeelding-klein
AWPG NZH op Vimeo

Bekijk de video met voorbeelden van onderzoek dat door de AWPG NZH is verricht.

Van praktijk naar onderzoek, naar beleid, naar praktijk....

De AWPG NZH heeft als doel dat praktijkorganisaties zoveel mogelijk evidence-based werken en dat onderzoeksorganisaties meer vraaggestuurd onderzoek uitvoeren. De uitkomsten van de onderzoeken moeten goed bruikbaar zijn in gemeentelijk beleid. Een goede wisselwerking tussen de domeinen onderzoek, praktijk en gemeentelijk gezondheidsbeleid is daarbij van groot belang. De werkplaats bevordert en faciliteert deze wisselwerking.

Zo wordt kennis vertaald naar in de praktijk van gemeenten en professionals bruikbare producten, diensten en voorzieningen. En andersom leveren de praktijk en het beleid nieuwe kennisvragen op!