Gezinnen in Katwijk Noord: kwetsbaarheid en veerkracht van generatie op generatie

Aanleiding

Er is in Katwijk sprake van een cultureel relatief homogene en hechte autochtone gemeenschap, met een hoge prevalentie van leefstijl gerelateerde problemen.

Doel

Het doel van de eerste fase van dit onderzoek  is om  in samenwerking met lokale uitvoerders en de bewoners (gezinnen) een profielfoto van het gebied Katwijk-Noord te maken .

Vraagstelling

De onderzoeksvraag is opgedeeld in meerdere subvraagstellingen:

  • Welke clusters van gezondheidsproblemen in de gezinnen in Katwijk-Noord worden er gevonden, in ieder geval rond de thema’s: overgewicht, roken en alcoholgebruik?
  • Welke biologische, psychologische en sociaal culturele mechanismen spelen een rol in de clustering van gezondheidsproblemen binnen de gezinnen?
  • Welke processen en factoren dragen bij aan de veerkracht van gezinnen in Katwijk-Noord?
  • Welke instanties spelen een rol bij lopende interventies die reeds worden aangeboden in Katwijk Noord en welke interventies zijn dit?

Aanpak

Aangezien de vraagstelling niet alleen epidemiologisch van aard is ( identificatie syndemieën), maar ook de synergetische processen wil doorgronden, die binnen gezinnen en individuen tot verhoogde ziektelast of juist tot veerkracht (resilience) leiden, is er gekozen voor een mixied-methods aanpak. Er wordt zowel gebruik gemaakt van kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Identificatie van syndemieën in Katwijk Noord:
Om inzicht te krijgen in de clustering van gezondheidsproblemen zal gebruik worden gemaakt van de gegevens van de JGZ en de Gezondheidsmonitor van de GGDHM.

Synergie en veerkracht:
Voor de analyse en beschrijving van enerzijds de processen, die tot de geïdentificeerde opeenstapeling van problemen in gezinnen leiden, en anderzijds de processen die tot veerkracht leiden, zullen diepte- interviews gehouden worden met 30 gezinnen. Binnen de gezinnen zullen zowel de opa/oma, vader/moeder als de adolescenten worden geïnterviewd.

Selectie van interventies:
Tegelijkertijd met de interviews worden de interventies die in Katwijk Noord plaatsvinden rondom de geïdentificeerde clusters in kaart gebracht. Er zal gekeken worden in hoeverre bestaande interventies aansluiten bij de vragen en behoeften van gezinnen en wat er bekend is over de effectiviteit: in deze analyses van interventies worden in ieder geval interventies op het gebied van roken, overgewicht en alcoholgebruik in kaart gebracht.

Looptijd

Looptijd: 1 juli 2015 - 1 december 2019

Participanten

LUMC Public health & Eerstelijns geneeskunde:
Dr. Janneke Belo, huisarts, bestuurskundige en senior onderzoeker, hoofdaanvrager van het onderzoek
Prof.dr. Ria Reis, hoogleraar Medische Antropologie
Dr. Matty Crone, senior onderzoeker en universitair hoofddocent, onderzoeksprojectleider
Drs. Nienke Slagboom, hoofdonderzoeker

GGD Hollands Midden:
Floortje Sijpestein M.Sc, adviseur gezondheidsbevordering, onderzoeksprojectleider

Gemeente Katwijk:
Peter Mejan, JOGG-regisseur en beleidsadviseur

Universiteit Leiden, faculteit Sociale Wetenschappen:
Dr. Shelly van der Veek, senior onderzoeker

Subsidieverstrekker: Fonds Nuts Ohra

Resultaten

In de eerste fase is een profielfoto van Katwijk Noord gemaakt. Hieruit komt naar voren dat in Katwijk Noord maatschappelijke achterstand en gezondheidsproblemen nauw verbonden zijn over generaties. Deze gezondheidsproblemen ontwikkelen zich in de loop van het leven, waarbij ingrijpende gebeurtenissen een positieve of negatieve katalyserende rol kunnen spelen.

Er is verder al veel aanbod gericht op preventie en gezondheid aanwezig in de wijk, dit aanbod is echter steeds gericht op één type gezondheidsgedrag (bijv. stoppen met roken) of op één leeftijdscategorie. Zorgverleners ervaren dat de huidige manier van werken ontoereikend is om de gezinnen met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen te ondersteunen.

Samen met de gezinnen en professionals in de wijk is daarom in 2018 gestart met het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten die gericht op het versterken van de ervaren gezondheid en het gezondheidsgedrag bij alle leden in de gezinnen in Katwijk Noord (financier: Fonds NutsOhra).

Lees ook Campagne ‘Geef het door, ….’ start in Katwijk Noord.

Over het betrekken van wijkbewoners bij deze activiteiten is door Pharos in opdracht van het Fonds NutsOhra een mooie podcast gemaakt, die u onder het tabje Producten vindt.

Producten

Podcast De Levensloopaanpak – een gezonde toekomst dichterbij in Katwijk-Noord.


Klik op het play icoontje of beluister via de website van Pharos

In deze podcast vertellen we het verhaal van de Levensloopaanpak, die zich richt op gezinnen in Katwijk-Noord. Inwoners kennen het project onder de noemer Wijk in beweging. Alle organisaties die iets met kinderen, ouders en gezondheid in de wijk te maken hebben zijn gezamenlijk met een gezinsbenadering aan de slag gegaan. Onderzoeker Nienke Slagboom van het LUMC, Marloes de Mooij, wijkcoördinator van het Welzijnskwartier en inwoner Arina Kuyt vertellen hun verhaal. In het project is stevig geïnvesteerd in de relatie met de inwoners.

Samenvatting

Momenteel is nog geen samenvatting beschikbaar, het onderzoek is lopende.